HOME

ประกาศ

ปิดให้บริการชั่วคราว
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

ของจังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

Temporarily closed from 20 July, 2021 until further notice
As part of prevention and control measures of COVID-19 of Chonburi.