Open time 9.00 a.m. - 18.00 p.m.    Contact Booking here

Sleepover with Sharks & Rays Camp

โปรแกรมนอนนับปลายามราตรี ซึ่งเป็นการเข้าค่าย 2 วัน 1คืน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป แคมป์ นอนนับปลา ยามราตรี เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้สัมผัสการผจญภัยกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ในเวลากลางคืน น้องๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของสัตว์น้ำในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟฉาย ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่

แคมป์นอนนับปลาเป็นกิจกรรมที่เปิดประสบการณ์ใหม่ ให้กับน้องๆ โดยการนอนนับปลานานาพันธุ์ ผ่านอุโมงค์ใส ตลอดคืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในฝัน ให้น้องๆ ช่วยกันวาดรูป ระบายสีให้สวยงาม พร้อมออกมานำเสนอผลงาน